Aktualności

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2015 Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 Ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli ich przychody netto za rok poprzedni wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Limit ten przelicza się na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Limit przychodów za 2014 rok, decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2015 roku, wynosi 5 010 600 zł.